Technologia budowy gruntowego wymiennika ciepła

Ostateczne przyjęte wymiary wymiennika gruntowego

Rolę gruntowego wymiennika ciepła będzie pełnić rura kanalizacji zewnętrznej wykonana z PVC-U o średnicy Ø 200/3,9 mm. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i rozpoznania terenu posesji przyjęto, że całkowita długość gruntowego wymiennika ciepła będzie wynosić 55,5 m, w tym wymiennik właściwy 52 m. Rurociąg należy ułożyć ze spadkiem 1 % w kierunku czerpni. Początek wymiennika będzie umieszczony na głębokość2,0 m od poziomu gruntu w ogrodzie, natomiast koniec na głębokości 1,5 m przy ścianie piwnicznej budynku.

Układanie gruntowego wymiennika ciepła

wymiennikGruntowy wymiennik ciepła układa się w wykopie tradycyjnym otwartym. Minimalna szerokość wykopu na odcinkach prostych powinna wynosić 0,6 m natomiast na łukach 0,8 m.Wykop należy zabezpieczyć przed obsypaniem poprzez podparcie, rozparcie ścian lub nachylenie skarp wykopu.Dno wykopu musi zostać dokładnie oczyszczone z kamienie, korzeni i podobnych części stałych. Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości 10 cm.Materiałem stosowanym na podsypkę może być piasek (lub przesiany grunt rodzimy), który nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,5 mm, być zmrożony, zawierać ostrych kamienie lub innych materiałów.Cały gruntowy wymiennik ciepła musi być ułożony ze spadkiem 1 % w kierunku czerpni. Wewnątrz wymiennika należy umieścić linkę żyłkową, która umożliwi okresowe czyszczenie urządzenia. Linka musi biec przez całą długość wymiennika, a jej końce należy przymocować do pokryw otworów rewizyjnych. Wszystkie połączenia rur, kolanek, trójników i pokrywy otworów rewizyjnych muszą być dodatkowo uszczelnione. Do uszczelnienia można wykorzystać uniwersalną taśmę kauczukową stosowaną w instalacjach wentylacyjnych. Szerokość uszczelnienia powinna wynosić około 15 cm. Przed przyklejeniem taśmy należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię rur. Gotowy rurociąg należy pokryć 10 cm warstwą piasku a następnie gruntem rodzimym.Wykop należy prowadzić zgodnie z zaprojektowaną trasą przebiegu gruntowego wymiennika ciepła. Przewidziana trasa nie koliduje z innymi trasami urządzeń podziemnych.

Czerpnia

Powietrze zewnętrzne będzie pobierane za pomocą czerpni wolnostojącej. Otwór wlotowy czerpni musi być umieszczony na wysokości, co najmniej 1 m nad poziomem gruntu i zabezpieczony np. siatką przed przedostawaniem się do wymiennika zanieczyszczeń stałych i gryzoni.

Odprowadzenie skroplin

Początek gruntowego wymiennika ciepła, który jest najniżej położonym punktem rurociągu musi umożliwiać odpływ skroplin, powstających podczas eksploatacji urządzenia w okresie letnim. Rolę odpływu będzie pełnił trójnik 90o 200/200. Wolny koniec trójnika należy zakończyć zaślepką, nawierconą około 30 otworami Ø 6. Pod trójnikiem zlokalizowane będzie złoże o wymiarach 60 x 40 cm z żwiru 8/16 mm. Zadaniem złoża jest przyspieszenie procesu wsiąkania skroplin w grunt. Szybkie odprowadzenie powstającej w wymienniku wilgoci ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej jakości powietrza wentylacyjnego.

Przepust przez ścianę

W miejscu przejścia rury wymiennika przez ścianę piwniczną budynku należy wykonać przepust elastyczny. Będzie on zapobiegał przenoszeniu wibracji, które mogą być źródłem hałasu, na konstrukcję budynku. Umożliwi również ruch rury wynikający z rozszerzalności termicznej PCV.Przestrzeń pomiędzy rurą a ścianą należy wypełnić wkładką dystansową, np. otuliną,gąbką lub pianką poliuretanową, natomiast poszerzenie wypełnienia np. pianką poliuretanową. Zewnętrze uszczelnienie przepustu wykonujemy z elastycznej, zbrojonej powłoki wodoszczelnej, z zakładem 10 cm na powierzchnię ściany i rury. Rurę należy zmechacić papierem ściernym na odcinku uszczelnianym.